HUVUDMENY
- ARKADSPELSINTRESSERADES RIKSFÖRENING -

ARFs stadgar (2006-01-03)

§1. Föreningens namn
Föreningens namn är Arkadspelsintresserades Riksförening (förkortning ARF).

§2. Hemort och geografiskt verksamhetsområde
Föreningens registrerade hemort är Malmö. Som riksförening vänder sig föreningen dock till hela riket.

§3. Syfte/Målsättning
Syftet med föreningen är att samla såväl samlare som andra intressenter av arkadspel i ett rikstäckande organ. Målsättningen med föreningen är att utgöra en mötesplats för dess medlemmar, att sprida information om arkadspelens kulturhistoriska betydelse i Sverige, samt att försvara medlemmarnas gemensamma juridiska och kulturhistoriska intressen. Föreningen ska speciellt bevaka juridiska frågor rörande privat samlande av arkadspel och arkadspelsrelaterat material.

§4. Medlemsansökan samt villkor för medlemskap
Föreningen är öppen för alla som har ett intresse i arkadspel och stödjer föreningens målsättning. Varje medlem äger rösträtt med en (1) röst vid samtliga omröstningar i samband med årsmötet och övriga eventuella möten.

§5. Uteslutning ur föreningen
En medlem som motverkar föreningens syfte och/eller på annat sätt skadar föreningens intresse, kan uteslutas efter beslut av styrelsen. Beslutet kan, om den uteslutna medlemmen så önskar, överklagas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

§6. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek och användningsområde beslutas på årsmötet.

§7. Styrelsen
Föreningens beslutande organ är styrelsen. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella ledamöter. Därtill kan även finnas suppleanter vilka agerar reserv till ledamöterna. Styrelsen fastställs genom medlemsomröstning vid årsmötet. Valberedningen presenterar kandidaterna till styrelsen, håller i omröstningen samt utser den kommande styrelsen. Varje medlem äger en (1) röst vid årsmötet och varje medlem kan nominera en (1) person, inklusive sig själv, till respektive styrelsepost via valberedningen.

§8. Årsmöte samt dagordning för årsmötet
Årsmöten, som hålls i december, samt övriga möten hålls på distans via Internet. Kallelse till årsmötet sker epost-ledes samt via information på ARF’s hemsida. Mötesprotokoll skrivs ut av sekreteraren och undertecknas av justeringsmännen genom att protokollet stafett-skickas mellan justeringsmännen för att slutligen arkiveras hos sekreteraren.
Vid årsmötet behandlas och diarieförs följande punkter:

1. Mötesformella frågor behandlas.
2. Fastställning av dagordning.
3. Styrelsens verksamhetsberättelser:
a. Ordförandens övergripande verksamhetsberättelse
b. Kassörens ekonomiska verksamhetsberättelse

4. Medlemmarnas motioner behandlas.
5. Val av valberedning för kommande räkenskapsår.
6. Val till styrelseposter för kommande räkenskapsår.
7. Övriga frågor
8. Mötet avslutas

§9. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår, Januari-December.

§10. Firmatecknare
Föreningens ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

§11. Fördelning av tillgångar om föreningen upphör
Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas till återstående medlemmar om inget annat beslutas vid antingen ordinarie årsmöte eller extrainkallat styrelsemöte.

§12. Ändring av denna stadga
Ändringar av denna stadga beslutas genom allmän omröstning på ordinarie årsmöte.

Aktuellt

Inköp av Randy Fromm's DVD Super Package Deal

Ny Danmarksresa på gång

Mötestider

Inga nya möten planerade


Formgivning av Tomas Dahlgren
Underhåll och övrig formgivning av Sticky ® och mrdo
© 2005 ARF. Arkadspelsintresserades Riksförening